ตกลง
กรมพลศึกษาบริการทดสอบสมรรถภาพทางกายเสริมสร้างสุขภาพกายใจข้าราชการใหม่
2 ธ.ค. 2565
140
  • LINE

กรมพลศึกษาบริการทดสอบสมรรถภาพทางกายเสริมสร้างสุขภาพกายใจข้าราชการใหม่

 

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 

เวลา 13.00-17.00 น. 

 

ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา ได้มอบหมายให้สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬาให้ความรู้และบริการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ให้แก่ข้าราชการใหม่ภายใต้โครงการฝึกอบรมการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 7 ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โดย ดร.วนิดา พันธ์สอาด ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้จัดวิทยากรและบุคลากรของสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นวิทยากรบรรยายและการฝึกปฏิบัติ เรื่อง "การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย” ในหัวข้อ การเสริมสร้างสุขภาพกาย สุขภาพใจ สุขภาพจิต ให้สมดุลและแข็งแรง เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมรวมทั้งหมด  49 คน 

 

ในการฝึกอบรมครั้งนี้ ได้ให้บริการทดสอบสมรรถภาพทางกายให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย  การวัดความดันโลหิต  วัดองค์ประกอบร่างกาย วัดดัชนีมวลกาย วัดความอ่อนตัว ความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อ ความอดทนของหัวใจและระบบไหลเวียนเลือด พร้อมกับประเมินผลการทดสอบรายบุคคลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์เป็นข้อมูลพื้นฐานในการให้คำแนะนำ ในการออกกำลังกาย  การเล่นกีฬา  เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสมต่อไป

 

ณ โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท  อำเภอศรีมหาโพธิ 

จังหวัดปราจีนบุรี

กรมพลศึกษาบริการทดสอบสมรรถภาพทางกายเสริมสร้างสุขภาพกายใจข้าราชการใหม่
กรมพลศึกษาบริการทดสอบสมรรถภาพทางกายเสริมสร้างสุขภาพกายใจข้าราชการใหม่
กรมพลศึกษาบริการทดสอบสมรรถภาพทางกายเสริมสร้างสุขภาพกายใจข้าราชการใหม่
กรมพลศึกษาบริการทดสอบสมรรถภาพทางกายเสริมสร้างสุขภาพกายใจข้าราชการใหม่
กรมพลศึกษาบริการทดสอบสมรรถภาพทางกายเสริมสร้างสุขภาพกายใจข้าราชการใหม่
กรมพลศึกษาบริการทดสอบสมรรถภาพทางกายเสริมสร้างสุขภาพกายใจข้าราชการใหม่
กรมพลศึกษาบริการทดสอบสมรรถภาพทางกายเสริมสร้างสุขภาพกายใจข้าราชการใหม่
Loading...