ตกลง
คณะบุคลากรกรมพลศึกษา ร่วม"กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0)" และร่วมประกาศเจตนารมณ์มาตรการ "งดให้ และ งดรับ” (No Gift Policy)
24 พ.ย. 2565
169
  • LINE

คณะบุคลากรกรมพลศึกษา ร่วม"กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0)" และร่วมประกาศเจตนารมณ์มาตรการ "งดให้ และ งดรับ” (No Gift Policy)

 

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565

เวลา 08.30 น.

 

 

  ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด "กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0)" โดยมีคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด กรมพลศึกษา เข้าร่วม

 

   กรมพลศึกษาได้ดำเนินการุพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ตั้งแต่เป็นการประเมินองค์กร ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) จนถึงปัจจุบันเป็นการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผลการประเมินตัวชี้วัด การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ของกรมพลศึกษาอยู่ที่ 415.46 คะแนน

 

   สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ให้กับบุคลากรของกรมพลศึกษาที่ปฏิบัติงาน ตั้งแต่ 0 - 5 ปี และบุคลากร ที่สนใจ เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานยกระดับมาตรฐานสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 โดยในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากหน่วยงานต้นแบบ คือ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซึ่งได้รับรางวัลเลิศรัฐยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 จากสำนักงาน ก.พ.ร เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์การดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ให้กับบุคลากร กรมพลศึกษา

 

   ทั้งนี้ก่อนเริ่มกิจกรรมดังกว่าคณะผู้บริหารพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพลศึกษา ได้ร่วมกันแสดงการประกาศเจตนารมณ์มาตรการ "งดให้ และ งดรับ” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด รวมถึงประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกและสร้างทัศนคติและค่านิยมที่ดีในการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดกรมพลศึกษาปฏิเสธการให้และรับของขวัญ รวมถึงปฏิบัติงานโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนพิเศษ ที่อาจนำไปสู่การทุจริตและประพฤติมิชอบได้ เป็นการดำเนินการเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐประเด็นที่ 4.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ การประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA) หมวด 1 การนำองค์การ  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต โดยทั้งนี้เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงาน ป.ป.ท. อีกด้วย

 

 

ณ ห้องประชุมศุภชลาศัย กรมพลศึกษา

คณะบุคลากรกรมพลศึกษา
คณะบุคลากรกรมพลศึกษา
คณะบุคลากรกรมพลศึกษา
คณะบุคลากรกรมพลศึกษา
คณะบุคลากรกรมพลศึกษา
คณะบุคลากรกรมพลศึกษา
คณะบุคลากรกรมพลศึกษา
คณะบุคลากรกรมพลศึกษา
คณะบุคลากรกรมพลศึกษา
คณะบุคลากรกรมพลศึกษา
คณะบุคลากรกรมพลศึกษา
คณะบุคลากรกรมพลศึกษา
Loading...