ตกลง
กรมพลศึกษา จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพให้แก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
8 ก.พ. 2566
184
  • LINE

กรมพลศึกษา จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพให้แก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 

 

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา 08.30 น.  

ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษาได้มอบหมาย ให้สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬาจัดกิจกรรมให้ความรู้และทดสอบ

สมรรถภาพทางกายให้แก่เด็กและเยาวชนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินภายใต้โครงการพัฒนาและให้บริการด้านสมรรถภาพทางกาย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 โดย ดร.วนิดา พันธ์สอาด ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬาได้จัดบุคลากรของ

สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬาให้ความรู้การเสริมสร้างสมรรถภาพ

ทางกายและบริการทดสอบสมรรถภาพทางกายให้แก่เด็กนักเรียน

ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับประถมและมัธยมศึกษา 

จำนวน 120 คน ประกอบด้วยการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเพื่อวัดดัชนีมวลกาย วัดความอ่อนตัว ความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อ และความอดทนของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือดเพื่อนำผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายไปใช้ประโยชน์เป็นข้อมูลพื้นฐานในการ

พัฒนาและเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของนักเรียนโดย

การออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน 

 

ณ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร   

 

#กรมพลศึกษา

#วิทยาศาสตร์การกีฬา

กรมพลศึกษาจัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย
กรมพลศึกษาจัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย
กรมพลศึกษาจัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย
กรมพลศึกษาจัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย
กรมพลศึกษาจัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย
กรมพลศึกษาจัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย
Loading...