ตกลง
กรมพลศึกษาร่วมเวทีสัมมนา : ป้องกันการจมน้ำ ประเทศไทย สู่เป้าหมายแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
8 ก.พ. 2566
109
  • LINE

กรมพลศึกษาร่วมเวทีสัมมนา : ป้องกันการจมน้ำ ประเทศไทย สู่เป้าหมายแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

 

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา 10.00 น.

 

   ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา มอบหมายให้ ดร.ทวีโชค พงษ์ดี ผู้อำนวยการสำนักนันทนาการ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดเวทีสัมมนา : ป้องกันการจมน้ำ ประเทศไทย สู่เป้าหมายแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมี นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานในพิธีเปิด

 

  กรมควบคุมโรค จัดเวทีสัมมนาป้องกันการจมน้ำในครั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ที่ได้กำหนดให้การป้องกันการจมน้ำเป็นหนึ่ง ในตัวชี้วัดภายใต้เป้าหมายประชาชนมีสุขภาพดี ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค

เป็นเลิศ โดยได้กำหนดเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ไม่เกิน 2.5 ต่อประชากรแสนคน และอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำในทุกกลุ่มอายุลดลงอย่างน้อยร้อยละ 20 จากปี 2560โดยเน้นการขับเคลื่อนงานผ่านกลยุทธ์การสร้างทีมผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) ป้องกันการจมน้ำ ซึ่งเป็นกลยุทธ์หลัก ที่ทำให้เกิดการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงทั้งด้านตัวบุคคลและสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ และการมีส่วนร่วมของชุมชนในรูปแบบสหสาขา

ทั้งนี้การเสวนาดังกล่าวยังสอดคล้องกับโครงการเด็กไทยว่ายน้ำได้ที่กรมพลศึกษาได้ดำเนินการโครงการและเป็นการบูรณาการร่วมกันกับกรมควบคุมโรค

 

 สำหรับหัวข้อในการเสวนาครั้งนี้ประกอบด้วย "สืบจากศพ...หนึ่งชีวิตที่ไม่ควรสูญเสีย" โดย แพทย์หญิง คุณหญิง พรทิพย์ โรจนสุนันท์ สมาชิกวุฒิสภาไทย ,"ทิศทางของประเทศไทย สู่เป้าหมายแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี" ,อภิปราย เรื่อง "นโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำในประเทศไทย" (เด็กอายุ 6 ปีขึ้นไป ต้องว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดได้,การดำเนินงานป้องกันการจมน้ำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ,มาตรการเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางทางน้ำ) และพิธีมอบโล่รางวัลให้แก่ทีมผู้ก่อการดีประเภทประกวดระดับประเทศ ประจำปี 2565

 

ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

 

กรมพลศึกษาร่วมเวทีสัมมนา
กรมพลศึกษาร่วมเวทีสัมมนา
กรมพลศึกษาร่วมเวทีสัมมนา
กรมพลศึกษาร่วมเวทีสัมมนา
กรมพลศึกษาร่วมเวทีสัมมนา
Loading...