ตกลง
พิธีปิดกิจกรรมอบรม “การพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมองสำหรับเด็กและเยาวชน” ผ่านสื่อออนไลน์ในรูปแบบการสื่อสารสองทาง ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2564
9 ก.ย. 2564
83
  • LINE

วันที่ 9 กันยายน 2564

เวลา 16.00 น.

 

   นายพัชระ  ตั้งพานิช รองอธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรมอบรม “การพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมองสำหรับเด็กและเยาวชน” ผ่านสื่อออนไลน์ในรูปแบบการสื่อสารสองทาง ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2564 โดยมี ดร.วนิดา พันธ์สอาด ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพลศึกษา พร้อมด้วย คณะวิทยากร ร่วมในพิธี 

 

   กรมพลศึกษา โดยสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้จัดกิจกรรมอบรมเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
การกีฬา เรื่อง“การพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมองสำหรับเด็กและเยาวชน” ให้แก่เจ้าหน้าที่พลศึกษา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพสมอง และสามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานส่งเสริมการกีฬาและการออกกำลังกายให้แก่ เด็ก เยาวชนและประชาชนในชุมชน เพื่อให้มีร่างกายที่แข็งแรงสามารถเล่นกีฬาและออกกำลังกายได้อย่างต่อเนื่องจนเป็นวิถีชีวิต ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ

ทั้งนี้กรมพลศึกษาหวังว่าเจ้าหน้าที่พลศึกษาซึ่งนับได้ว่าเป็นกำลังหลักที่สำคัญส่วนหนึ่งของกรมพลศึกษา จะได้นำความรู้ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในการเผยแพร่และดำเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในชุมชนของท่านต่อไป

 

ณ อาคารสถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี 60 พรรษา อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

พิธีปิดกิจกรรมอบรม
พิธีปิดกิจกรรมอบรม
พิธีปิดกิจกรรมอบรม
พิธีปิดกิจกรรมอบรม
พิธีปิดกิจกรรมอบรม
พิธีปิดกิจกรรมอบรม
พิธีปิดกิจกรรมอบรม
พิธีปิดกิจกรรมอบรม
พิธีปิดกิจกรรมอบรม
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...