ตกลง
"กรมพลศึกษาจัดกิจกรรมอบรมการพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมองสำหรับเด็กและเยาวชน ให้แก่เจ้าหน้าที่พลศึกษา"
8 ก.ย. 2564
87
  • LINE

"กรมพลศึกษาจัดกิจกรรมอบรมการพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมองสำหรับเด็กและเยาวชน ให้แก่เจ้าหน้าที่พลศึกษา"

 

วันที่ 8 กันยายน 2564

เวลา 08.45 น.

 

 

   ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมอบรม"การพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมองสำหรับเด็กและเยาวชน" ผ่านสื่อออนไลน์ในรูปแบบสื่อสารสองทาง ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2564 ณ อาคารสถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี 60 พรรษา อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

 

   กรมพลศึกษา โดยสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีพันธกิจตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ชาติภายใต้การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ จึงได้ดำเนินการจัดการ เผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถภาพทางกายและการพัฒนาสมรรถภาพของสมองในเด็กและเยาวชนให้แก่เจ้าหน้าที่พลศึกษาทั่วประเทศ เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการให้คำแนะนำแก่เด็กเยาวชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนับว่าเป็นแนวทางหนึ่งที่สำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 

 

   ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา กล่าวว่า การจัดกิจกรรม"การพัฒนาสมรรถภาพทาง

กายและสมองสำหรับเด็กและเยาวชน"ผ่านสื่อออนไลน์ ในครั้งนี้ เนื่องด้วยยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มีเป้าหมายหลักการพัฒนา คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 และมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาคือการเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศที่มุ่งเน้นการส่งเสริม การใช้กิจกรรมกีฬาบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน

อย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน 

 

#กรมพลศึกษา

#สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา

กรมพลศึกษาจัดกิจกรรมอบรมการพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมองสำหรับเด็กและเยาวชน
กรมพลศึกษาจัดกิจกรรมอบรมการพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมองสำหรับเด็กและเยาวชน
กรมพลศึกษาจัดกิจกรรมอบรมการพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมองสำหรับเด็กและเยาวชน
กรมพลศึกษาจัดกิจกรรมอบรมการพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมองสำหรับเด็กและเยาวชน
กรมพลศึกษาจัดกิจกรรมอบรมการพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมองสำหรับเด็กและเยาวชน
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...