ตกลง
กรมพลศึกษา ร่วม พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดการศึกษาทางไกลระหว่างสำนักงาน กศน. กับหน่วยงานภาคีเครือข่าย และ “เปิดบ้าน สทก.”
14 มิ.ย. 2564
99
  • LINE

กรมพลศึกษา ร่วม พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดการศึกษาทางไกลระหว่างสำนักงาน กศน. กับหน่วยงานภาคีเครือข่าย และ “เปิดบ้าน สทก.”

 

วันที่ 14 มิถุนายน 2564

เวลา 10.00 น.

ณ  ห้องประชุมราชวัลลภ  กระทรวงศึกษาธิการ 

 

   ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา ร่วม พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดการศึกษาทางไกลระหว่างสำนักงาน กศน. กับหน่วยงานภาคีเครือข่าย และ “เปิดบ้าน สทก.” โดยมี ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี พร้อมหน่วยงานที่ร่วมทำข้อตกลงความร่วมมือ ๘ หน่วยงาน ประกอบด้วย

-กรมราชทัณฑ์ 

-กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

-กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

-กรมพลศึกษา

-สมาคม EIS แห่งประเทศไทย

- มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

-องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

-โรงเรียนทิวไผ่งาม สังกัด สช. 

 

   สถาบันการศึกษาทางไกล เป็นสถานศึกษาที่รับผิดชอบ ซึ่งเป็นสถานศึกษาพิเศษขึ้นตรง สังกัดสำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกล หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และการศึกษาต่อเนื่อง  รวมถึงการพัฒนาหลักสูตร  สื่อ  กระบวนการเรียนรู้  การวัดประเมินผล ระบบการบริหาร บริการ  การวิจัยและพัฒนา การส่งเสริมและประสานเครือข่ายเพื่อการดำเนินงานการศึกษาทางไกล

   ปัจจุบัน เมื่อเทคโนโลยีดิจิทัล มีความก้าวหน้าและสามารถตอบสนอง Life Style ของผู้คนในสังคม  สถาบันการศึกษาทางไกลได้พยายามนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการและให้บริการการศึกษาทางไกล  ในลักษณะต่าง ๆ ตั้งแต่ขั้นตอนของการรับสมัคร - ลงทะเบียน  การเรียนการสอนผ่านห้องเรียนออนไลน์ และแอปพลิเคชัน  การสื่อสารและให้คำแนะนำปรึกษานักศึกษาและผู้เรียนผ่านช่องทางออนไลน์  เพื่อให้การบริหารจัดการและบริการการศึกษาทางไกล  สามารถตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย  ทั้งในเชิงขอบเขตพื้นที่ให้เป็นไปอย่างทั่วถึง   เนื้อหาการเรียนรู้ที่หลากหลายทันสมัย   ทันโลก  ทันเหตุการณ์ เทคโนโลยีที่ใช้ง่าย ใช้สะดวกและเข้าถึงง่าย  ดังนั้น การศึกษาทางไกล ของสถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงาน กศน. ในวันนี้จึงเป็นบริการทางการศึกษาที่เข้ากับยุคสมัย  และควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความพร้อมและศักยภาพเชิงเทคโนโลยีและนวัตกรรม  เพื่อให้สามารถ   เป็นเครื่องมือและทรัพยากรการศึกษาที่จะช่วยเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เป็นไปอย่างกว้างขวาง ทั่วถึงและมีคุณภาพ จึงเป็นที่มาของพิธีลงนาม  ความร่วมมือกับหน่วยงานในวันนี้เพื่อเป็นการประสาน ระดมสรรพกำลังและทรัพยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการขับเคลื่อนงานการศึกษาทางไกล ให้สามารถสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนทุกช่วงวัย  โดยไม่มีข้อจำกัดเชิงพื้นที่และเวลา (Anywhere and  Anytime)

 

 

#กรมพลศึกษา

#การศึกษาทางไกล

 

 

กรมพลศึกษาร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดการศึกษาทางไกลระหว่างสำนักงาน
กรมพลศึกษาร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดการศึกษาทางไกลระหว่างสำนักงาน
กรมพลศึกษาร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดการศึกษาทางไกลระหว่างสำนักงาน
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...