ตกลง
พิจารณา (ร่าง) หลักสูตรผู้ฝึกสอนกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ระดับประถมศึกษา (ประเภทความบกพร่องทางสติปัญญา)
11 มิ.ย. 2564
63
  • LINE

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น.

ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นการประชุมพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรผู้ฝึกสอนกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ระดับประถมศึกษา (ประเภทความบกพร่องทางสติปัญญา) ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet) โดยจะพิจารณาจากข้อมูลค้นพบ และข้อมูลที่ได้รับจากการลงพื้นที่โรงเรียนเรียนร่วมในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 4 ภาค 8 โรงเรียน คณะทำงานโครงการฯ ประกอบ ที่ปรึกษาโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ช่วยผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ยก (ร่าง) หลักสูตรผู้ฝึกสอนกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ระดับประถมศึกษา (ประเภทความบกพร่องทางสติปัญญา) เพื่อให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณาหาข้อสรุปในการจัดทำหลักสูตรฯต่อไป

ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน กรมพลศึกษา

พิจารณา(ร่าง)หลักสูตรผู้ฝึกสอนกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
พิจารณา(ร่าง)หลักสูตรผู้ฝึกสอนกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
พิจารณา(ร่าง)หลักสูตรผู้ฝึกสอนกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
พิจารณา(ร่าง)หลักสูตรผู้ฝึกสอนกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
พิจารณา(ร่าง)หลักสูตรผู้ฝึกสอนกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
พิจารณา(ร่าง)หลักสูตรผู้ฝึกสอนกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
พิจารณา(ร่าง)หลักสูตรผู้ฝึกสอนกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
พิจารณา(ร่าง)หลักสูตรผู้ฝึกสอนกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...