ตกลง
กรมพลศึกษาบริการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักกีฬาฟุตบอล เน้นใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาส่งเสริมพัฒนากีฬาพื้นฐานฟุตบอลเยาวชนไทย
7 เม.ย. 2564
221
  • LINE

กรมพลศึกษาบริการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักกีฬาฟุตบอล เน้นใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาส่งเสริมพัฒนากีฬาพื้นฐานฟุตบอลเยาวชนไทย

 

วันที่ 7 เมษายน 2564 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ

   สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกลุ่มพัฒนาสมรรถภาพทางกายและกลุ่มวิจัยและพัฒนา ได้ให้บริการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักกีฬาฟุตบอลเยาวชน  สโมสรลือชา จำนวน 69 คน ภายใต้โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพเยาวชนให้รักการออกกำลังกายโดยใช้กีฬาฟุตบอล โดยดำเนินการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ก่อนการฝึก ในระหว่างวันที่ 7 - 8 เมษายน 2564 และหลังการฝึกในช่วง เดือนมิถุนายน 2564 เพื่อให้เยาวชนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย มีทักษะพื้นฐานด้านกีฬาฟุตบอลที่ถูกต้อง ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุขต่าง ๆ รวมทั้งนำทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ พัฒนาและต่อยอดให้กับตนเองได้  ซึ่งการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักกีฬาฟุตบอลครั้งแรกนี้ได้มีการทดสอบสมรรถภาพทางกายพื้นฐาน และสมรรถภาพทางกายเฉพาะด้านกีฬา ได้แก่ การวัดองค์ประกอบร่างกาย การวัดความเร็ว และความคล่องแคล่วว่องไว วัดความอ่อนตัว  ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ พลังกล้ามเนื้อ และทดสอบการสังเคราะห์พลังงานแบบใช้ออกซิเจน ซึ่งจะเป็นข้อมูลสำคัญที่จะใช้เป็นแนวทางการฝึกเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายนักกีฬาเยาวชนต่อไปได้

ทั้งนี้กรมพลศึกษา เน้นให้บริการทดสอบสมรรถภาพทางกายให้แก่นักกีฬาเยาวชน ซึ่งเป็นการใช้หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาส่งเสริมพัฒนากีฬาพื้นฐานฟุตบอลเยาวชน ที่เห็นได้ว่าปัจจุบันเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายให้แก่นักกีฬาโดยเฉพาะกีฬาฟุตบอล  โดยกรมพลศึกษามีศักยภาพทั้งทางด้านนักวิชาการวิทยาศาสตร์การกีฬา และอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ที่พร้อมส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากีฬาพื้นฐาน  

 

กรมพลศึกษาบริการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักกีฬาฟุตบอล
กรมพลศึกษาบริการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักกีฬาฟุตบอล
กรมพลศึกษาบริการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักกีฬาฟุตบอล
กรมพลศึกษาบริการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักกีฬาฟุตบอล
กรมพลศึกษาบริการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักกีฬาฟุตบอล
กรมพลศึกษาบริการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักกีฬาฟุตบอล
กรมพลศึกษาบริการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักกีฬาฟุตบอล
กรมพลศึกษาบริการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักกีฬาฟุตบอล
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...