ตกลง
พิธีปิดและมอบวุฒิบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ฝึกสอนกีฬาระดับพื้นฐานกิจกรรมอบรมผู้ฝึกสอน กีฬารักบี้ฟุตบอลและกีฬาคอร์ฟบอล ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม -2 เมษายน 2564
2 เม.ย. 2564
59
  • LINE

วันที่ 2 เมษายน 2564

เวลา 15.00 น.

 

   นายสุธน วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา กรมพลศึกษา เป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ฝึกสอนกีฬาระดับพื้นฐานกิจกรรมอบรมผู้ฝึกสอน กีฬารักบี้ฟุตบอลและกีฬาคอร์ฟบอล ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม -2 เมษายน 2564 โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานพร้อมคณะวิทยากร ,ผู้แทนสมาคมกีฬาฯ และผู้เข้ารับการอบรม ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

   กรมพลศึกษามีพันธกิจในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการพลศึกษา กีฬา และนันทนาการ ให้มีมาตรฐาน  สามารถนำทักษะไปพัฒนา เยาวชน และประชาชนทุกกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองต่อแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 – 2564)   ที่กำหนดยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรู้ และตระหนักในด้านการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาขั้นพื้นฐานและยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมให้มวลชนมีการออกกำลังกาย และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการออกกำลังกาย  โดยมุ่งเน้นเพื่อพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการกีฬา และนันทนาการให้เป็นไปตามมาตราฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬาให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาได้ตามมาตรฐานของแต่ล่ะชนิดกีฬา ได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพของประชาชน

   สำหรับการจัดการอบรมครั้งนี้ มีผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 65 คน แบ่งเป็นกีฬารักบี้ฟุตบอลจำนวน 39 คน และกีฬาคอร์ฟบอล 26 คน

 

ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

พิธีปิดและมอบวุฒิบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ฝึกสอนกีฬาระดับพื้นฐานกิจกรรมอบรมผู้ฝึกสอน
พิธีปิดและมอบวุฒิบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ฝึกสอนกีฬาระดับพื้นฐานกิจกรรมอบรมผู้ฝึกสอน
พิธีปิดและมอบวุฒิบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ฝึกสอนกีฬาระดับพื้นฐานกิจกรรมอบรมผู้ฝึกสอน
พิธีปิดและมอบวุฒิบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ฝึกสอนกีฬาระดับพื้นฐานกิจกรรมอบรมผู้ฝึกสอน
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...