ตกลง
พิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2564
31 มี.ค. 2564
54
  • LINE

วันที่ 31 มีนาคม 2564

เวลา 10.00 น.

 

   นายสุธน วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา กรมพลศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2564 โดยมีคณะวิทยากร พร้อมด้วย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด เจ้าหน้าที่พลศึกษา ร่วมในพิธี

   กรมพลศึกษา โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา ได้ดำเนินการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย มีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมที่ช่วยขับเคลื่อนการดำเนินการ ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นศักยภาพการกีฬา และเป้าหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ การส่งเสริมประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสร้างวิถีชีวิตทางการกีฬาและการออกกำลังกายอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และเพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครกีฬา และผู้นำการออกกำลังกาย เพื่อนำผลการสัมมนาที่ได้ไปจัดทำข้อเสนอแนะให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาปรับปรุงกิจกรรม ที่ดำเนินการ ให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นต่อไป

   สำหรับการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด เจ้าหน้าที่พลศึกษาและอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย จาก 76 จังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 94 คน 

 

ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

พิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
พิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
พิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
พิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
พิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...