ตกลง
รับสมัคร เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ (จ้างเหมาบริการ) 1 ตำแหน่ง กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเลขานุการกรม จนถึงวันที่ 1 เมษายน 2564
22 มี.ค. 2564
1.11K
812
  • LINE

 

รับสมัคร เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ (จ้างเหมาบริการ) 1 ตำแหน่ง

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเลขานุการกรม

          กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเลขานุการกรมมีความประสงค์รับสมัครเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ (จ้างเหมาบริการ) 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท เพื่อปฏิบัติงาน ประจำกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยปฏิบัติงาน ในวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 17.30 น.

·      คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1.     เพศ ชาย/หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี

2.     สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า

3.     มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

4.     มีบุคลิกภาพ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีใจรักในงานบริการ

5.     สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้

·      การรับสมัคร         

1.     รับสมัครในวันทำการตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ถึงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2564      ณ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพลศึกษา ประตู 7 สนามศุภชลาศัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

2.     ส่งเอกสาร Resume (เรซูเม่) ทาง e-mail : techno@dpe.go.th

·      หลักฐานการรับสมัคร (นำมาแสดงในวันยื่นสมัคร)

1.     สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

2.     สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

3.     สำเนาหลักฐานการจบการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ

·      เกณฑ์การพิจารณา

1.     ประเมินสมรรถนะโดยวิธีสัมภาษณ์ 100 คะแนน

 

หมายเหตุ

โปรดกรอกเบอร์โทรศัพท์ให้เรียบร้อย ทางเจ้าหน้าที่กรมพลศึกษาจะติดต่อกลับเพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสัมภาษณ์ ณ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพลศึกษา สนามกีฬาแห่งชาติ (ประตู 7)  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

 

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเลขานุการกรม กรมพลศึกษา

ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2216-2946-8 และ โทรสาร 02-215-3541

รับสมัครเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...